แบบสำรวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต แบบ OnlineDownload แบบฟอร์ม ได้ที่ http://www.med.nu.ac.th/fom/th/nuhoffice/nuhOffice.php?mod=viewNADetail&idOffice=40&idNews=241

 

เชิญผู้สนใจเข้าชม หน้าเพจใหม่งานแพทยศาสตรศึกษา

เข้าชมได้ที่ http://www.med.nu.ac.th/fom/th/nuhoffice/index.php?idOffice=40